Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde Belediyeye sunması gereken üniversite diplomasını, Bilgi Edinme Kanuna Göre İBB’nin kamuoyu ile paylaşmasını istedik

20.05.2021
565
A+
A-

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın diplomasızlığının peşini bırakmıyoruz. Bilindiği üzere kamuoyunun gündeminden düşmeyen ve Partimizin sıklıkla yaptığı başvurularla peşini bırakmadığı Tayyip Erdoğan’ın diplomasının var olup olmadığı konusunu, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesine sorduk.

Bildiğimiz gibi şu an Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan, 1994 ve 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ancak sonraki yıllarda Başbakanlık görevi de yürüten Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomaları, o günlerden beri tartışmalıdır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı için gerekli olan yükseköğrenim diploması hayati bir öneme sahiptir. Nitekim Anayasanın Adaylık ve Seçimi başlıklı 101. Maddesinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.” denilmektedir.

Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme geldiğinden beri YSK’ya ibraz ettiği diploma tartışılmaktadır. Ortalıkta birden fazla diploma dolaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğrenim diplomasına sahip olmadığı, hatta elinde olan tek diplomanın İmam Hatip Lisesi Diploması olduğu dile getirilmektedir. Yani tartışılan sadece üniversite diploması değil lise diplomasıdır da aynı zamanda.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak sorduğumuz bu sorunun cevabının; bu konunun kamuoyu nezdinde sonuca varması açısından açıkladığımız nedenlerle açığa çıkarılması ve kamuoyuyla payşlaşılması gerekmektedir.

İBB önünde konuyla ilgili açıklamayı gerçekleştiren Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı, konuşmasında şunları belirtti:

***

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın diploma meselesinin peşini bırakmıyoruz.

Bilindiği üzere uzun yıllardır gündemi meşgul etmekte olan bu sorun için Halkın Kurtuluş Partisi olarak daha öncesinde de birçok başvuru yapmış ve Tayyip Erdoğan’ın diploma örneğinin paylaşılmasını istemiştir.

En son yaptığımız başvurumuzda ise Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesinden “Lise diploması” örneğini istemiştik ancak Eyüp Lisesi sorularımızı cevapsız bırakmıştı. Bunun üzerine Lise yöneticilerine de ayrı bir suç duyurusunda bulunmuştuk.

Bugün ise artık bu konunun daha fazla gündemi meşgul etmemesi, şeffaf bir şekilde sonuçlanması açısından Tayyip Erdoğan’ın 1994 ve 1998 yılları arasında Başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şu anki yönetiminden Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık yaptığı dönem içerisinde sunmuş olması gereken Yükseköğretim Diploması örneğini hem Partimizle hem de kamuoyuyla paylaşmasını istedik.

Yaptığımız bu başvurunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Diplomasız bir şekilde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin ise peşini bırakmayacağız. Haksız ve hukuksuzca koltuk sahibi olanları er geç o koltuklarından indireceğiz.

Partimiz bu güne kadar AKP’giller’in ve Tayyip Erdoğan’ın işlemiş olduğu hiçbir hukuksuzluğa sessiz kalmadı, bugün de sessiz kalmadı, gelecekte de sessiz kalmayacaktır.

18 Mayıs 2021

HKP Genel Merkezi

Suç Duyurusu Dilekçesini aynen yayınlıyoruz:

***

Konu: Recep Tayyip Erdoğan Diploması 18.05.2021

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

 

Bildiğimiz gibi şu an Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan 1994 ve 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Sonraki yıllarda Başbakanlık görevi de yürüten Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomaları Cumhurbaşkanlığı gündeme geldiğinden beri tartışmalıdır.

Çünkü Cumhurbaşkanlığı için yükseköğrenim diploması hayati bir öneme sahiptir. Nitekim Anayasa’nın Adaylık ve Seçimi başlıklı 101. Maddesinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.” denilmektedir.

Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme geldiğinden beri YSK’ya ibraz ettiği diploma tartışılmaktadır. Ortalıkta birden fazla diploma dolaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğrenim diplomasına sahip olmadığı, hatta elinde olan tek diplomanın İmam Hatip Lisesi Diploması olduğu dile getirilmektedir. Yani tartışılan sadece üniversite diploması değil lise diplomasıdır da aynı zamanda.

“Üniversite Diploması” skandalına ilişkin en güncel ve somut gelişme Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıdır.

Bu karara göre; İstanbul 15. Noterliğinin imzaya yetkili kâtibi Emine Seven; Tayyip Erdoğan’a ait ve fakat aslı olmayan bir diploma fotokopisini 1512 sayılı Noterlik Yasasının 94 ve 95’inci maddelerinde öngörülen kurallara açıkça aykırı olarak onaylamış ve bu nedenle İstanbul yasanın ilgili maddelerine göre bir işlem yapmadığından Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmıştır.

Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır.

Açıkladığımız nedenlerle tüm kamuoyuna Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının açıklanması ve sunulması gerekmektedir.

Bu nedenle 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Belediyenizin arşivinde bulunması gereken Recep Tayyip Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasının tarafımızla ve/veya kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Böyle bir diplomanın bulunmadığının tespiti halindeyse, bu durumun tarafımızla ve/veya kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz.

Bilindiği gibi, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun Amaç maddesinde;

   “Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” denilmektedir. Yine aynı yasanın “Bilgi Edinme Hakkı”nı düzenleyen 4’üncü maddesinde; “Herkesin bilgi edinme hakkına sahip” olduğu,

“Bilgi Verme Yükümlülüğü”nü düzenleyen 5’inci maddesinde; “Kurum ve kuruluşların, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlü” oldukları,

“Bilgi veya belgeye erişim süreleri”ni düzenleyen 11’inci maddesinde;“Kurum ve kuruluşların, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağla”yacakları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Bilgi Edinme Yasasının “Ceza Hükümleri” başlıklı 29’uncu maddesinde de; “Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları”nın uygulanacağı öngörülmüştür.

İşte tam da bu yasanın tarif ettiği demokratik ve şeffaf bir yönetimin olabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, bu bilginin kamuoyu ile paylaşılması tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Nitekim bu konu tüm ülke halkını ilgilendirdiği için de özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan’ın arşivinizde bulunan yükseköğrenim diplomasının tarafımızla ve tüm kamuoyu ile paylaşılmasını talep ederiz. 18.05.2021

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri

Av. Ayhan Erkan Av. Ali Serdar Çıngı Av. Pınar Akbina

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz