Partimiz, AKP’giller’in Reisinin “İhale Yapılmasın” emriyle peşkeş çekilen Kınalı-Malkara Otoyol vurgununu yargıya taşıdı

13.02.2022
583
A+
A-

AKP’giller artık kafalarına AB-D Emperyalistleri ve yerli-yabancı Parababaları tarafından ne estiriliyorsa onu yapıyorlar. Birilerine kamunun kaynakları peşkeş mi çekilecek, hukukmuş, Anayasaymış, kanunmuş, kanun önünde eşitlikmiş, mevzuatmış hepsi hak getire. Artık öyle bir aşamaya geldiler ki; açıkça minareyi çalıyorlar, adrese teslim ediyorlar, ondan sonra gözlerini kalan minarelere dikiyorlar. Yani kılıf hazırlamaya ihtiyaç duymuyorlar.

Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara–Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin yandaşa peşkeşi aynen yukarıda anlatılanlar gibi işledi. Artık Türkiye’de İhale süreçleri böyle işliyor. İşte AKP’giller’in bu peşkeşlerinin, vurgunlarının peşini bırakmayan Partimiz bu ayan beyan vurgunu da yargıya taşıdı.

Suç duyurumuz sonrası Partimiz MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaşın yaptığı açıklama aşağıdadır:

Saygıdeğer Halkımız;

Bugün; AKP’giller’in ve Reisinin bir hukuksuzluğunu, bir vurgununu, bir peşkeşini daha yargıya taşıdık. Bu seferki peşkeşlerinin adı: “Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara–Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi.”

Ortada ihale yok. AKP’giller’in Reisinin “Müzakere edin, mutabakat sağlayın, sözleşmeyi imzalayın” talimatı var. Yani ihalesiz iş yapın deniyor.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21-b Maddesi diyor ki; “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” İşte AKP’giller bu kanun maddesine bile uymayı zul görüyorlar, “bari pazarlık yapalım, hiç olmazsa yasaya uydurmaya çalışalım” demiyorlar, artık şirazeden öyle çıktılar ki kılıfına uydurmaya bile tenezzül etmiyorlar.

Tüm haksızlıkların, yolsuzlukların, vurgunların, rüşvetlerin, kanunsuzlukların karşısında kararlıca mücadele eden gerçek vatansever, Halksever Halkın Kurtuluş Partisi olarak; Tayyip Erdoğan ve Soruşturma sırasında tespit edilecek kişiler hakkında; İhaleye fesat karıştırma, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu görevlisinin ticareti ve Azmettirme suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunduk.

Halkın paralarıyla yandaşlara çekilen peşkeşler, 84 milyonun alınteridir. Elbet gün gelip devran dönünce tek bir damla altınterinin bile hesabı sorulacaktır. İşte kayıt altına aldırdığımız, tarihe not düşmek adına yaptığımız bu suç duyuruları o hesap gününde bir bir ortaya çıkartılacak.

11.02.2022

HKP Genel Merkezi

 

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                           : HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

VEKİLLERİ                        : Av. Metin BAYYAR – Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI

                                                 Av. Tacettin ÇOLAK – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR

   Av. Halil AĞIRGÖL – Av. Pınar AKBİNA – Av. Doğan ERKAN

Halit Ziya Bulvarı No: 33 Kat: 2/203 Konak/İZMİR

 

ŞÜPHELİLER                      : 1- Recep Tayyip Erdoğan

                                                 2-Soruşturma aşamasında tespit edilecek diğer kişiler

 

SUÇ                                       : 1- İhaleye Fesat Karıştırma (TCK md. 235)

                                                 2- Görevi Kötüye Kullanma (TCK md. 257)

                                                 3- Kamu Görevlisinin Ticareti (TCK md. 259)

                                                4- Azmettirme (TCK md. 38)

 

ŞİKÂYETLERİMİZ            :

  • CHP grup başkan vekili Engin ALTAY’ın 02.02.2022 tarihinde kameralar karşısında yaptığı basın açıklamasında: “Kınalı Malkara arasını, ihalesiz şekilde, köprü ihalesini alan firmaya vermişler. Bu yazıda da bu imzada da diyor: ‘İşte bunu müzakere ederek mutabakatın sağlanmasına müteakip gerekli sözleşme değişikliği yapın’ diyor. ‘Müzakere edin, mutabakat sağlayın, sözleşmeyi imzalayın’ diyor.” şeklinde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yasalara ve yasanın kendisine tanıdığı yetkilere aykırı olarak şirkete/şirketlere ihalesiz iş verilmesi talimatını verdiğini dile getirmiştir. Anılan basın açıklamasının internet sitesine erişim linkini aşağıda belirtiyoruz: https://youtu.be/nabag17tYF8″ bu siteden açılan videonun 6.45 dakikasından sonrasında bu açıklamalar

 

 

  • Bahse konu Kınalı Malkara arasındaki köprü yapımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ikinci maddesinde: “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: a)Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.” düzenlemesine ve yine aynı kanunun 5. Maddesinde: “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” düzenlemesine aykırı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

  • Aynı yasanın, “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60. maddesinde: “İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/36 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler…. (Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/36 md.) 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla belli kişilere maddi menfaat yaratacak şekilde ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı olarak işlem yapan ve işlem yapılması talimatı veren Recep Tayyip ERDOĞAN, Türk Ceza Kanununun;

İhaleye fesat karıştırma

Madde 235- (1) (Değişik: 11/4/2013-6459/12 md.) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: a) Hileli davranışlarla; 1) İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,” maddesi,

Görevi kötüye kullanma

Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” maddesi,

Kamu görevlisinin ticareti

Madde 259- (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Azmettirme

Madde 38- (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.” maddeleri uyarınca suç işlemiştir ve cezalandırılmalıdır.

 

5-    Ayrıca bu işlemle doğrudan veya dolaylı şekilde ilgisi bulunan ve Kamu İhale Kanununa aykırı eylemlerde bulunan kişiler de eylemlerine uyan kanun maddeleri uyarınca cezalandırılmalıdır.

 

Türkiye’nin gerçek vatansever partisi olan müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm haksızlıkların, yolsuzlukların, vurgunların, rüşvetlerin, kanunsuzlukların karşısında kararlıca mücadele etmektedir. Hiçbir kanunsuzluk, yapanın yanına kâr kalmamalıdır.

Suç duyurumuz hakkında etkin soruşturma yapılarak; CHP grup başkanvekili vekili Engin ALTAY’ın tanık sıfatıyla beyanına başvurulması ve canlı yayında açıkladığı, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzasını taşıyan ve devletin kaynakları kullanılarak usulsüz ihale yaptırıldığının açık kanıtı olan belgenin savcılığınızca temin edilmesi ve şüpheli Recep Tayyip ERDOĞAN ile olayla ilgisi olduğu tespit edilecek şüpheliler hakkında eylemelerine uyan kanun maddeleri uyarınca kamu davası açılması gerekmektedir.

 

SONUÇ ve İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet Savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle; şüphelilerin eylemlerine uyan suçlardan soruşturma yürütülüp, eylemlerine uyan maddeler uyarınca haklarında ivedilikle iddianame hazırlanmasını ve kamu adına dava açılmasını vekaleten talep ederiz. 09.02.2022

 

Şikâyetçi Halkın Kurtuluş Partisi Vekili

Av. Tacettin Çolak

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz