HKP’den Millete Küfür ve Gerizi Patlayan Yeni Yolsuzluğa Suç Duyurusu

10.02.2014
611
A+
A-

          Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde, AKP’ye yakın iş adamlarının ve Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım’ın isimleri geçen videolar açığa çıktı. İhalelerdeki vurgunların, rüşvet ve irtikapın yanı sıra, Millete “a… koyacağız” şeklinde arsızca küfreden hayasız hırsızlar hakkında Halkın Kurtuluş Partisi, hukukçuları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

            “Millete edilen küfür, milletin bir parçası olan ve içeriğinde “Halkın Partisi” ibareleri bulunan partimize ve üyelerine de edilmiş sayılır” denilen dilekçede, bu nedenle hakaret suçundan ayrıca şikayetçi olundu.

Kurtuluş Partili Hukukçular

 

 

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

                                                                                             

ŞİKAYET VE

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN……………….: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

                                               Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ………..:   Av. Orhan Özer, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN,

Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait Kıran,

Av. Azime Ayça ALPEL, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA,

Av. Doğan Erkan

Necatibey Cad. Sezenler Sokak. No: 4/15  Sıhhıye/ANKARA

Ş Ü P H E L İLER………..:  1- Recep Tayyip Erdoğan

                                               2- Binali Yıldırım

                                               3- Mehmet Cengiz

4- Nihat Özdemir

5- Hayrettin Özaltın

6- Adnan Çebi

7- Suça karıştığı tespit edilecek diğer şüpheliler

S U Ç………………………: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220),

İrtikap (TCK 250)

Rüşvet (TCK m. 252),

                                               Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257),

                                               İhaleye fesat karıştırma (TCK 235),

                                               Edimin ifasına fesat karıştırma (TCK 236)

                                               Hakaret (TCK 125),

                                               Haksız Mal Edinme (Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 4, 13)

 

ŞİKAYETLERİMİZ……..:

 

            1- Geçtiğimiz günlerde, 17 Aralık tarihinden beri Ülke gündeminin birinci sırasını işgal eden “yolsuzluk” eylem ve iddialarına bir yenisi daha eklendi.

            Ne yazık ki, görevi adli soruşturma yürütmek olan Cumhuriyet Savcıları ve emrindeki adli kolluk görevlileri, sürdürmekte oldukları yolsuzluk soruşturmaları sebepleriyle görevlerinden alındılar, yerleri değiştirildi, ellerindeki dosyalar veya yetkileri alındı hatta kimileri tehdit edildiler, siyasi iktidar bileşenlerince.

            Böylece bizlerin zaten işlemediğini düşündüğümüz hukuk, tümüyle dondurulmuş ve yürütmenin elinde bir oyuncak haline gelmiş oldu. Uluslararası ilke ve normlarla asla bağdaşmayan şekli hükümler sebebiyle, iktidar bileşenleri, hatta onların yakın çevreleri, çocukları, onlara yakın iş adamları, bütün suçlardan bağışık oldular.

            İşte bu cezalandırmadan bağışıklık halinin verdiği pervasızlıkla, kamu parasının nasıl yeyim edildiği/ettirildiğine ve halkımızın nasıl aşağılanarak hakarete uğradığına, bir takım şüphelilerde nasıl bir halk düşmanlığı olduğuna ilişkin ortaya çıkan yeni durum şöyle:

Başbakan Erdoğan’ın ATV-Sabah grubunu kendisine yakın işadamlarına aldırmak için, Haberleşme ve Ulaştırma eski Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı görevlendirdiği iddia ediliyor. 

Binali Yıldırım’ın Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Hayrettin Özaltın, Adnan Çebi gibi AKP Hükümeti döneminde çok önemli ihaleler almış işadamları ile bir toplantı yaptığı, ATV-Sabah Grubunu Başbakan Erdoğan’ın almalarını istediğini, hangi işadamının ne kadar para ödemesi gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Bu işadamlarına verilen ihaleye göre para talep edildiği belirtiliyor.

BİR İHALE VERİRLER ZARARI KAPATIRSIN

Asıl ilginç olanı bundan sonra yaşananlar. Buradaki toplantıda yer alan işadamlarının telefon görüşmelerinde skandal ifadeler yer alıyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığı iddia edilen Adnan Çebi’nin istenilen parayı duyunca rahatsızlandığı, uykularının kaçtığı iddia edilirken Mehmet Cengiz’in “Biz alıştık bir hafta sonra gayet normal karşılarsın, bir ihale verirler zararı kapatırsın” şeklinde teskin ettiği söyleniyor.

Hayrettin Özaltın ile Mehmet Cengiz arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde skandal ifadeler yer alıyor. Buradaki konuşmada hangi işadamının ne kadar vereceğine dair ifadeler bulunuyor. İşadamlarının istenilen rakamları çok buldukları, ilk duyduklarında sararıp morardıkları iddia ediliyor. İkili arasında geçen konuşmada küfürlü ifadelere sıklıkla rastlanırken bu konuştuklarının kendi aralarında kalması gerektiğini belirtiyorlar. 

MİLLETE AĞIR KÜFÜR!

Mehmet Cengiz ile bir başka işadamı Celal Koloğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasında ise millete küfür edildi. İkili arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmelerinde Binali Yıldırım’dan övgüyle bahsediliyor. Yıldırım için “hakikaten bu adam başka adam” şeklinde bahsediliyor. Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldıkları ihalelerden bahsedilirken Nihat Özdemir’in de ağzının kulaklarında olduğu söyleniyor. Mehmet Cengiz gülerek Celal Koloğlu’na “bu milletin a…. koyacağız, sen merak etme” derken Koloğlu’da “inşallah inşallah” şeklinde yanıt veriyor. Daha sonra Nihat Özdemir ile Mehmet Cengiz’in bir konuşması yer alıyor. AKP’ye yakın işadamlarının bir araya geleceği bir toplantı tertip ediyorlar. Bu toplantının nerede yapıldığı, ne konuşulduğu ile alakalı bir bilgi yer almamaktadır. Sadece ayın 22’sinde yapılacak olan görüşmelerin Mehmet Cengiz’in isteği ile ayın 21’i Cuma gününe alındığı anlaşılıyor.” (http://www.habererk.com/haber/3209/akpye-yakin-isadamlarinin-bomba-ses-kayitlari-millete-kufur)

 

            2- Bir başka kaynağa göre, sürecin öncesi ve sonrasıyla detayları şöyle:

 

“Te­le­fon ka­yıt­la­rı­nın or­ta­ya çı­kar­dık­la­rı­na ba­ka­lım:
Ta­rih: 21 Tem­muz 2013.
Er­do­ğan, evin­de Ko­lin İn­şa­at sa­hi­bi Ce­lal Ko­loğ­lu ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, Sa­bah ve atv ile il­gi­li ola­rak “sı­kın­tı­da­yız, hal­lo­la­cak bu iş” di­ye ta­li­mat ver­di.
Ta­rih: 21 Ağus­tos 2013.
Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tı so­nu­cu, Bi­na­li Yıl­dı­rım, “bü­yük mü­te­ah­hit­le­r” İb­ra­him Çe­çen ve Meh­met Cen­gi­z’­den, Sa­bah ve at­v’­nin alın­ma­sı için ha­vuz oluş­tur­ma­la­rı­nı is­te­di.
Ta­rih: 23 Ağus­tos 2013.
Kal­yon Grup, Sa­bah ve at­v’­yi al­mak için Zir­ve Hol­ding AŞ’yi kur­du.
Ta­rih: 3 Ey­lül 2013.
“Bü­yük mü­te­ah­hit­le­r” Bi­na­li Yıl­dı­rım ile An­ka­ra Ah­lat­lı­be­l’­de bu­luş­tu. İşa­dam­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu 630 mil­yon do­lar­lık ha­vu­zun, 200 mil­yon do­lar­lık kıs­mı­nın Tür­ki­ye Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan kar­şı­lan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Ta­rih: 14 Ka­sım 2013.
Pa­ra top­la­ma işi­ni or­ga­ni­ze eden Meh­met Cen­giz İs­tan­bu­l’­da Kı­yı Em­ni­ye­ti Sos­yal Te­sis­le­ri­’n­de Bi­na­li Yıl­dı­rım ile bu­luş­tu. Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı iha­le­si “yüz­de 10”a hal­le­dil­di. Sı­ra­da 4 mil­yar do­lar­lık bir iha­le da­ha var­dı.
Ta­rih: 20 Ara­lık 2013.
Re­ka­bet Ku­ru­lu, Zir­ve Hol­ding AŞ’­nin, Sa­bah ve at­v’­yi satın almasına onay ver­di.
Ta­rih: 25 Ara­lık 2013.
İç­le­rin­de “bü­yük mü­te­ah­hit­le­ri­n” de bu­lun­du­ğu AK­P’­ye ya­kın 41 işa­da­mı­na yö­ne­lik po­lis ope­ras­yo­nu AKP Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan dur­du­rul­du. Sav­cı so­ruş­tur­ma­dan alın­dı.
Son­ra­ki sü­reç­te işa­dam­la­rı­nın te­le­fon gö­rüş­me­le­ri med­ya­ya sız­dı­rıl­dı.
Meh­met Cen­giz, Ce­lal Ko­loğ­lu ile gö­rü­şür­ken, “mil­le­tin a…. ko­ya­ca­ğı­z” küf­rü bir bü­yük ger­çe­ği or­ta­ya çı­kar­dı…”
(http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/soner-yalcin/bu-milletin-asina-boyle-koymuslar-453367)

 

            3- Aynı Kaynağa göre, AKP’ye yakın olan bu iş adamlarının en dişlisi olan Mehmet Cengiz’in daha önce aldığı ihaleler ve ederleri neler? Şunlar:

 

“Pe­ki…
Meh­met Cen­giz, “mil­le­tin a… na­sıl ko­ya­cak­tı?”

 

Cen­giz Hol­din­g’­in al­dı­ğı ki­mi iha­le­le­re ba­ka­lım:
İs­tan­bul 3. Ha­va­li­ma­nı: 58 mil­yar 890 mil­yon TL
Ur­fa Ilı­su Ba­ra­jı (Ha­san­keyf): 4 mil­yar 851 mil­yon TL
İs­tan­bul Av­ru­pa Ya­ka­sı Bo­ğa­zi­çi Elek­trik Da­ğı­tım: 3 mil­yar 626 mil­yon TL
İs­tan­bul Tak­sim-4. Le­vent Met­ro­su: 2 mil­yar TL
Ça­nak­ka­le, Ya­lo­va, Ba­lı­ke­sir, Bur­sa Ulu­dağ Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 457 mil­yon TL
An­tal­ya, Bur­dur, Is­par­ta Ak­de­niz Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 10 mil­yon TL
An­ka­ra-İs­tan­bul Hız­lı Tren 2. Etap: 1 mil­yar TL
Trab­zon Ata­su Ba­ra­jı: 874 mil­yon TL
Şi­le Ağ­va Yo­lu: 527 mil­yon 40 bin TL
Art­vin Yu­su­fe­li Ba­ra­jı: 486 mil­yon 80 bin TL
Trab­zon-Aş­ka­le Yo­lu: 484 mil­yon 50 bin TL
Sey­di­şe­hir Eti Alü­min­yum/Oy­ma­pı­nar HES: 417 mil­yon 85 bin TL
Si­vas, To­kat, Yoz­gat Çam­lı­bel Elek­trik Da­ğı­tım: 400 mil­yon 70 bin TL
An­ka­ra Tren Ga­rı: 250 mil­yon TL (ip­tal ol­du ye­ni­den ya­pı­la­cak)
Or­du, Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı: 144 mil­yon TL
Bin­göl Genç Yo­lu: 72 mil­yon 80 bin TL
İs­tan­bul Mal­te­pe Dol­gu: 65 mil­yon TL
Oku­mak­tan yo­rul­du­nuz mu?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Özel­leş­tir­me­den ar­sa fi­ya­tı­na ka­pat­tı­ğı Eti Ba­kır A.Ş.‘yi mi? Eti Alü­min­yum A.Ş.‘yi mi? (4 mil­yar do­lar olan te­sis­le­ri 305 mil­yon do­la­ra al­dı­lar.)
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Sam­sun Mo­bil Ener­ji San­tra­li­‘ni mi?
Bur­sa Wol­fram ma­den­le­ri ve­ya İz­mir An­ti­mu­an ma­den iş­let­me­le­ri­ni mi?
Do­ğal­gaz iha­le­le­ri­ni mi?
Yi­ne özel­leş­tir­me­den al­dık­la­rı Kas­ta­mo­nu, Kır­şe­hir, Tur­hal, Yoz­gat, Ço­rum ve Çar­şam­ba şe­ker fab­ri­ka­la­rı­nı mı?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
An­tal­ya Bel­di­bi­’ni yok ede­rek ku­ru­lan Tür­ki­ye­’nin ilk 7 yıl­dız­lı ote­li Sun­ga­te Port Ro­yal Re­sort Ho­tel ya da Le Jar­din Re­sort Ho­te­l­i mi?
Bay­ram­da Er­do­ğan, Bod­ru­m’­un en gü­zel ye­ri Cen­net Ko­yu’nu gez­di. “Fe­la­ket! Bu ka­dar vic­dan­sız­lık ol­ma­z” de­di. Ar­dın­dan Bod­ru­m’­un in­ci­si Cen­net Ko­yu kar­şı­sın­da­ki Ma­zı­da­ğı, Ya­rı­ma­da­sı’­nı (678 bin 963.72 met­re­ka­re) özel­leş­tir­di. Alan kim miy­di; Meh­met Cen­giz!
Ye­ter yaz­ma­ya­yım; in­sa­nın si­ni­ri bo­zu­lu­yor. 30 yıl­lık geç­mi­şi ol­ma­yan, ta­şe­ron­luk­tan gel­me alay­lı bir mü­te­ah­hi­tin ar­ka­sın­da han­gi po­li­ti­ka­cı­lar var?
Bu pa­ra­la­rın “yüz­de 10”u kim­le­rin ce­bi­ne gi­di­yor?
Ne­ler dö­nü­yor?..

(a.g.y.)

 

            4- İşte kamunun parası böyle yeyim ettiriliyor. Karşılığında iktidar temsilcileri (Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve diğer muhtemel bakanlar) yüzde 10 komisyonlarını alırken, iş adamları ise vurgunlarını millete pişkince, arsızca hakaret ederek yapıyorlar. Milleti sahipsiz zannediyorlar, ancak yanılıyorlar.

         Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Hayrettin Özaltın ve Adnan Çebi’nin ihbar niteliğindeki video ve haberlerinde anlatılan eylemleri, Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesinde düzenlenen “İhaleye fesat karıştırma” ve yine TCK’nın 236. maddesinde düzenlenen “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarını oluşturmakta, diğer şüpheliler Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve tespit edilecek diğer bakanların suçları Görevi Kötüye Kullanma, Rüşvet ve İrtikap suçlarını oluşturmaktadır.

TCK 252. madde “Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur” dendiğinden, anılan şüpheli iş adamları rüşvet suçundan da ayrıca cezalandırılmalıdır.     

 

            5- Bugüne kadar işbu yolsuzluk suçlarını işlemek ve kamu parasını yeyim etmek ortak gayesinde birleşerek, diğer vasıta suçları da işleyen şüphelilerin, eylemlerindeki süreklilik, ve uzun süren birliktelikleri yukarıda aktarılanlardan kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

            “Biz alıştık bir hafta sonra gayet normal karşılarsın, bir ihale verirler zararı kapatırsın” ifadesi, kurulan organizasyonun niteliği ve devamlılığını gösterirken, “biz” şeklindeki söylem ortak hareket ve amaç birliğinin varlığını açığa çıkarmaktadır.

            Bir arada kamunun parasını gasp edenler arasındaki bağ geçici, tesadüfi, basit, bir defalık kurulmuş değildir. İlişki ve organizasyonda mütemadilik mevcuttur.

            Tüm bunlar, işlenen suçların TCK 220 unsurunu ihtiva eden bir suç örgütü dahilinde gerçekleştiğini ortaya sermektedir. Dolayısıyla şüpheliler, eylemlerine uyan suçların yanı sıra, suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından da yargılanmalıdır.

            Böyle olunca, anılan suçların soruşturulmasının izin şartına bağlı olmadığı yorumu yapılabilmelidir.

            6- Şüphelilerden Mehmet Cengiz ve Celal Koloğlu’ndan ayrıca müvekkil parti adına şikayetimiz mevcuttur. “Millet” kavramı, hem millet için siyasal mücadele veren ve resmi isminde “Halkın Partisi”  ibareleri geçen müvekkil partiyi, hem de tek tek parti üyelerini kapsamaktadır. Dolayısıyla Millet’e yapılan hakaret, müvekkil partiye de, üyelerine de yapılmış olmaktadır. Bu bağlamda “milletin a…ına koyacağız” hakareti ve buna iştirak eden “inşallah inşallah” ifadeleri, milletimizin geri kalan kesimleriyle birlikte müvekkil parti ve üyelerine de yapılmış olmaktadır.

Bu milletin gerçek ve tüzel fertleri olarak, hakaretten onur, şeref ve saygınlığımız rencide olmuştur. Millet, sahipsiz değildir!

SONUÇ VE İSTEM……..: Yukarıda arz edilen ve re’sen araştırılarak görülecek sebeplerle, şüphelilerin müştereken işledikleri ve ancak yasa dışı bir suç örgütü organizasyonuyla icrası kabil olan anılan suç eylemlerinden soruşturma yapılıp cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını müvekkil parti adına arz ve talep ederiz. 10.02.104

Suç Duyurusunda Bulunan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekilleri

Av. Metin BAYYAR                        Av. Sait KIRAN        Av. Doğan ERKAN

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz